Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel d'Aix-en-Provence (Francja) w dniu 5 listopada 2019 r. – MN

(Sprawa C-813/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d’appel d'Aix-en-Provence

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: MN

Druga strona postępowania: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Pytania prejudycjalne

Czy warunki wydawania europejskiego nakazu aresztowania przez prokuraturę francuską, przewidziane w przepisach art. 695–16 i następnych kodeksu postępowania karnego, w pełni spełniają wymogi skutecznej ochrony sądowej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej?

Czy prokuratura francuska spełnia przesłanki wymagane do uznania jej za „wydający nakaz organ sądowy” w rozumieniu art. 6 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2002/594/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.1 .?

____________

1 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190, s. 1).