Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francúzsko) 5. novembra 2019 – MN

(vec C-813/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MN

Žalovaní: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Prejudiciálne otázky

Spĺňajú také podmienky na vydanie európskeho zatykača francúzskou prokuratúrou, ako sú podmienky stanovené v článkoch 695-16 a nasl. Code de procédure pénale (Trestný poriadok), v plnom rozsahu požiadavky na účinnú súdnu ochranu v zmysle práva Európskej únie?

Spĺňa francúzskou prokuratúrou podmienky potrebné na to, aby mohla byť považovaná za „vydávajúci súdny orgán“ v zmysle článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 20021 ?

____________

1     Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 4).