Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Frankrike) den 5 november 2019 – MN

(Mål C-813/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Parter i det nationella målet

Klagande: MN

Övriga parter i målet: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Tolkningsfrågor

Uppfyller de villkor för att franska åklagarmyndigheter ska få utfärda en europeisk arresteringsorder som föreskrivs i artikel 695-16 och följande artiklar i straffprocesslagen fullt ut de krav på ett effektivt domstolsskydd i den mening som avses i unionsrätten?

Uppfyller de franska åklagarmyndigheterna kraven för att kunna kvalificeras som ”utfärdande rättslig myndighet” i den mening som avses i artikel 6.1 i rådets rambeslut 2002/584/RIF?1

____________

1 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 2002, s. 1).