Language of document :

Преюдициално запитване от Polymeles Protodikeio Athinon (Гърция), постъпило на 16 октомври 2019 г. — OH/ID

(Дело C-758/19)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Polymeles Protodikeio Athinon

Страни в главното производство

Ищец: OH

Ответник: ID

Преюдициални въпроси

Съвпадат ли понятията „имунитет по отношение на съдебни производства“ и „имунитет“, съдържащи се в член 11 от Протокола1 , така както са формулирани и с оглед на целта, която преследват?

Обхваща и включва ли „имунитетът по отношение на съдебни производства“/„имунитетът“ по член 11, освен наказателно преследване и граждански искове, предявени срещу членовете на Комисията от страна на увредени трети лица?

Може ли да бъде отнет „имунитетът по отношение на съдебни производства“/„имунитетът“ на комисаря и в рамките на граждански иск срещу него, като предявения в конкретния случай иск? При утвърдителен отговор, кой трябва да проведе процедурата по отнемане на имунитета?

Компетентни ли са юрисдикциите на Европейския съюз да се произнесат по иск за извъндоговорна отговорност срещу комисар, като предявения в конкретния случай иск?

____________

1 Член 11 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г., понастоящем приложение — като Протокол № 7 — към Договора [за функционирането на Европейския съюз].