Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Polymeles Protodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 16.10.2019 – OH v. ID

(asia C-758/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Polymeles Protodikeio Athinon

Pääasian asianosaiset

Kantaja: OH

Vastaaja: ID

Ennakkoratkaisukysymykset

Vastaavatko pöytäkirjan1 11 artiklassa esiintyvät lainkäytöllisen koskemattomuuden ja koskemattomuuden käsitteet, sellaisina kuin ne on esitetty, tarkoitukseltaan toisiaan?

Koskeeko 11 artiklassa tarkoitettu lainkäytön koskemattomuus ja koskemattomuus rikosoikeudellisten menettelyjen lisäksi myös vahinkoa kärsineiden kolmansien osapuolten komission jäseniä vastaan nostamia siviilikanteita?

Voidaanko komission jäsentä koskeva lainkäytön koskemattomuus/koskemattomuus kumota myös siinä tapauksessa, että häntä vastaan nostetaan siviilikanne, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa? Mikäli voidaan, kenen on käynnistettävä kumoamismenettely?

Kuuluuko unionin tuomioistuinten toimivaltaan komission jäsentä vastaan esitetyn, sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevan vahingonkorvausvaatimuksen käsitteleminen, mistä käsiteltävässä asiassa on kyse?

____________

1 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 8.4.1965 tehdyn pöytäkirjan, joka on [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn] sopimuksen pöytäkirjana N:o 7, 11 artikla.