Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 16 października 2019 r. – OH / ID

(Sprawa C-758/19)

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

Polymeles Protodikeio Athinon

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: OH

Strona pozwana: ID

Pytania prejudycjalne

Czy pojęcia „immunitet jurysdykcyjny” i „immunitet”, o których mowa w art. 11 Protokołu1 , zgodnie z ich brzmieniem i realizowanym przez nie celem, pokrywają się?

Czy „immunitet jurysdykcyjny”/„immunitet”, o którym mowa w art. 11, obejmuje oprócz postępowań karnych również postępowania cywilne wszczęte przeciwko członkom Komisji przez poszkodowane osoby trzecie?

Czy „immunitet jurysdykcyjny”/„immunitet” komisarza może zostać uchylony również w ramach postępowania cywilnego przeciwko niemu, takiego jak postępowanie wszczęte w niniejszej sprawie? Jeśli tak, to kto powinien wszcząć postępowanie w przedmiocie uchylenia immunitetu?

Czy sądy Unii Europejskiej są właściwe do orzekania w przedmiocie powództwa z tytułu odpowiedzialności pozaumownej przeciwko komisarzowi, takiego jak powództwo wytoczone w niniejszej sprawie?

____________

1 Artykuł 11 Protokołu z dnia 8 kwietnia 1965 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej załączonego do Traktatu [o funkcjonowaniu Unii Europejskiej] jako Protokół nr 7.