Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon (Grécko) 16. októbra 2019 – OH/ID

(vec C-758/19)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca : OH

Žalovaný: ID

Prejudiciálne otázky

Sú pojmy „imunita voči právomoci súdov“ a „imunita“ podľa článku 11 protokolu1 tak, ako sú v ňom uvedené a z hľadiska cieľa, ktorý sledujú, zhodné?

Zahŕňa a pokrýva „imunita voči právomoci súdov“/„imunita“ podľa článku 11 protokolu okrem trestných konaní aj občianskoprávne žaloby podané proti členom Komisie poškodenými tretími stranami?

Je možné vzdať sa „imunity voči právomoci súdov“/„imunity“ komisára aj v súvislosti s občianskoprávnou žalobou, ktorá je proti nemu podaná, akou je žaloba v tejto veci? Ak je odpoveď kladná, kto má začať konanie o vzdaní sa imunity?

Majú súdy Európskej únie právomoc vysloviť sa o žalobe o mimozmluvnú zodpovednosť proti komisárovi, akou je žaloba v tejto veci?

____________

1 Článok 11 Protokolu z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskej únie, v súčasnosti pripojeného k Zmluve [o fungovaní európskej únie] ako protokol č. 7.