Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Polymeles Protodikeio Athinon (Grekland) den 16 oktober 2019 – OH mot ID

(Mål C-758/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Polymeles Protodikeio Athinon (Grekland)

Parter i det nationella målet

Kärande: OH

Svarande: ID

Tolkningsfrågor

1) Överlappar begreppen immunitet mot rättsliga förfaranden och immunitet i artikel 11 i protokollet1 , så som de är uttryckta och mot bakgrund av deras syfte, varandra?

2) Omfattar och täcker begreppen ”immunitet mot rättsliga förfaranden/immunitet” i ovannämnda artikel 11, förutom brottmål, även tvistemål som skadelidande tredjemän anhängiggör mot kommissionsledamöter?

3) Får en kommissionärs ”immunitet mot rättsliga förfaranden/immunitet” även upphävas i samband med ett tvistemål mot den berörda kommissionären så som det som har anhängiggjorts i förevarande situation? Vem ska i så fall inleda upphävandeförfarandet?

4) Är unionens rättsinstanser behöriga att avgöra en talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar mot en kommissionär så som den som har väckts i förevarande situation?

____________

1 Artikel 11 i protokoll (nr 7) av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, vilket är bilagt Fördraget [om Europeiska unionens funktionssätt].