Language of document :

Преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias (Държавен съвет, Гърция), постъпило на 21 октомври 2019 г. — NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(Дело C-771/19)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Symvoulio tis Epikrateias

Страни в главното производство

Жалбоподатели: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Ответници: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Преюдициални въпроси

a)    Трябва ли член 1, параграф 3, член 2, параграф 1, букви a) и б) и член 2а, параграф 2 от Директива 92/13/ЕИО1 на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 1992 г.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 43), разглеждани в светлината на изводите, направени в решения Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus и Gama (C-131/16) и Lombardi (C-333/18), да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална съдебна практика, според която, когато не в последната фаза от възлагането на поръчката, а в по-ранна фаза от тръжната процедура (като етапа на разглеждане на техническите оферти), с решение на възложителя се изключва един оферент и обратно, се допуска друго заинтересовано лице (конкурент), изключеният оферент, в случай че компетентният съд отхвърли молбата му за спиране [на решението на AEPP] в частта, относно изключването му от процедурата, запазва законния си интерес да поиска със същата молба за спиране изключването на другия оферент, твърдейки само, че последният е бил допуснат в нарушение на принципа на равно третиране на офертите?

б)    При утвърдителен отговор на въпроса в буква a), трябва ли посочените разпоредби да се тълкуват в смисъл, че в светлината на гореизложеното изключеният оферент има право да посочи с молбата за спиране всеки порок в участието на конкурента в тръжната процедура, т.е. да оспори и различни други нередовности в офертата на конкурента, различни от нередовностите, поради които е била изключена собствената му оферта, така че преди всичко да спре продължаването на процедурата и възлагането на поръчката на конкурента, с акт, който следва да бъде приет на следващ етап от процедурата, и впоследствие, при уважаване на жалбата по съдебен ред в главното производство (искане за отмяна), този конкурент да бъде изключен, да бъде изоставено възлагането на поръчката, а оттам евентуално и да бъде открита нова тръжна процедура, в която да участва изключеният жалбоподател?

Има ли значение за отговора на предходния въпрос фактът, че достъпът до временната съдебна защита (а и до окончателната) се обуславя от предварителното отхвърляне на жалба пред независим национален орган за разглеждане на административни жалби, включително в светлината на изводите, изложени в решение Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15)?

Има ли значение за отговора на първия въпрос обстоятелството, че ако бъдат уважени оплакванията на изключения оферент срещу участието на конкурента в тръжната процедура (a) би могло да бъде невъзможно организирането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка или (б) причината, поради която е бил изключен жалбоподателят, не позволява участието му в евентуалната нова процедура?

____________

1 Директива от 25 февруари 1992 г. (ОВ L 76, 1992 г., стр. 14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 43).