Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi Anastolon) (Řecko) dne 21. října 2019 – NAMA symvouloi michanikoi kai meletites A.E. – LDK symvouloi michanikoi A.E. NAMA symvouloi michanikoi kai meletites A.E. LDK symvouloi michanikoi A.E. v. Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), Attiko metro A.E.

(Věc C-771/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi Anastolon)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky: NAMA symvouloi michanikoi kai meletites A.E. – LDK symvouloi michanikoi A.E. NAMA symvouloi michanikoi kai meletites A.E. LDK symvouloi michanikoi A.E.

Odpůrkyně: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), Attiko metro A.E.

Předběžné otázky

a)    Musí být čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 2a odst. 2 směrnice Rady 92/13/EHS1 ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. 1992, L 76), posuzované ve světle závěrů uvedených v rozsudcích Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus a Gama (C-131/16) a Lombardi (C-333/18), vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní judikatorní praxi, která stanoví, že pokud je prostřednictvím rozhodnutí zadavatele, nikoli ve finální fázi zadávání zakázky, ale v předcházející fázi zadávacího řízení (jako je fáze posuzování technických nabídek), uchazeč vyloučen a je naopak připuštěn jiný dotčený subjekt (soutěžitel), tak si vyloučený uchazeč v případě, že příslušný soud zamítne jeho žádost o odkladný účinek [rozhodnutí AEPP] v části týkající se jeho vyloučení ze zadávacího řízení, zachovává oprávněný zájem domáhat se v rámci této žádosti o odkladný účinek proti jinému uchazeči pouze na základě tvrzení, že tento uchazeč byl připuštěn v rozporu se zásadou rovného zacházení s nabídkami?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku ad a), musí být výše uvedená ustanovení vykládána v tom smyslu, že vyloučený uchazeč je s ohledem na výše uvedené oprávněn se prostřednictvím žádosti o odkladný účinek dovolávat jakékoli vady účasti soutěžitele v zadávacím řízení, tedy namítat také jiné zřetelné nesrovnalosti v nabídce soutěžitele, které se liší od nesrovnalostí, pro které byla vyřazena jeho vlastní nabídka, aby bylo v první řadě přerušeno pokračování v zadávacím řízení a v zadání zakázky soutěžiteli, a to prostřednictvím aktu, který měl být přijat v následující fázi řízení, a následně, v případě vyhovění hlavnímu soudnímu opravnému prostředku (návrhu na zrušení), aby byl tento soutěžitel vyloučen, bylo zrušeno zadání zakázky a případně bylo právě z tohoto důvodu vyhlášeno nové zadávací řízení, kterého se účastní vyloučený navrhovatel?

Je pro účely odpovědi na předchozí otázku relevantní skutečnost, že přístup k předběžné (ale také konečné) soudní ochraně podléhá předchozímu zamítnutí opravného prostředku u nezávislého vnitrostátního orgánu, který přezkoumává správní opravné prostředky, a to i ve světle závěrů uvedených v rozsudku Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C 355/15)?

Je pro účely odpovědi na první otázku relevantní skutečnost, že v případě vyhovění námitkám vzneseným vyloučeným uchazečem proti účasti soutěžitele v zadávacím řízení a) by mohlo být nemožné zorganizovat nové zadávací řízení, anebo b) důvod, pro který byl navrhovatel vyloučen, neumožňuje jeho účast v případném novém zadávacím řízení?

____________

1     Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 (Úř. věst. 1992, L 76, s. 14).