Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu) 21. oktoobril 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E. versus Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(kohtuasi C-771/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Symvoulio tis Epikrateias

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Vastustajad: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Eelotsuse küsimused

a. Kas nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta1 (EÜT 1992, L 76; ELT eriväljaanne 06/01, lk 315) artikli 1 lõiget 3, artikli 2 lõike 1 punkte a ja b ning artikli 2a lõiget 2 – silmas pidades kohtuotsustes Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus ja Gama (C-131/16) ning Lombardi (C-333/18) tehtud järeldusi – tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisene kohtupraktika, milles on leitud, et kui mitte hankemenetluse lõppetapis, milles sõlmitakse leping, vaid selle varasemas etapis (milles vaadatakse läbi tehnilised pakkumused) kõrvaldatakse hankija otsusega üks pakkuja hankemenetlusest ning tunnistatakse vastupidi vastuvõetavaks teine asjast huvitatud isik (konkurent), siis selle kõrvaldamisega seoses – mille puhul jätab pädev kohus rahuldamata tema [vaidlustusi läbi vaatava asutuse otsuse] peale esitatud peatamistaotluse osas, mis puudutab tema hankemenetlusest kõrvaldamist – säilib põhjendatud huvi vaielda sama peatamistaotlusega vastu sellele, et hankes tunnistati vastuvõetavaks teine pakkuja, väites üksnes seda, et rikuti pakkumuste võrdse kohtlemise põhimõtet?

b. Kas juhul, kui vastus küsimuse a-osale on jaatav, tuleb neid sätteid tõlgendada nii, et hankemenetlusest kõrvaldatul on eelnevalt kirjeldatud asjaoludel õigus viidata peatamistaotluses mis tahes vigadele seoses konkurendi hankemenetluses vastuvõetavaks tunnistamisega, st väita, et konkurendi pakkumuses esinevad muud eraldi nõuetele mittevastavused, mis erinevad nõuetele mittevastavustest, mille tõttu jäeti kõrvale tema enda pakkumus, eelkõige selleks, et menetluse hilisemas etapis tehtava otsusega peatataks hankemenetluse jätkamine ja lepingu sõlmimine konkurendiga ning hiljem, kui rahuldatakse kohtule esitatud põhinõue (millega palutakse otsus tühistada), kõrvaldataks hankemenetlusest see konkurent, tühistataks lepingu sõlmimine ja algatataks samas vajadusel uus hankemenetlus, milles osaleb see kõrvaldatud kaebaja?

Kas vastamisel eelnevale küsimusele on tähtsust asjaolul, et põhimenetluses sõltub õigus esialgsele (kuid ka lõplikule) kohtulikule kaitsele sellest, et eelnevalt on jäetud rahuldamata vaidlustus sõltumatule riigisisesele vaidlustusi läbivaatavale organile ning seda ka lähtudes kohtuotsuses Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15) tehtud järeldustest?

Kas vastamisel esimesele küsimusele on tähtsust asjaolul – kui nõustutakse etteheidetega, mille hankemenetlusest kõrvaldatu esitas konkurendi hankemenetluses vastuvõetavaks tunnistamise kohta –, et a) võib olla võimatu korraldada uut hanget või b)  põhjus, miks kaebaja hankemenetlusest kõrvaldati, ei võimalda viimasel hankes uuesti osaleda?

____________

1 Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/13/EMÜ (EÜT 1992, L 76, lk 14; ELT eriväljaanne 06/01, lk 315).