Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 21.10.2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. ja LDK Symvouloi Michanikoi A.E. v. Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP) ja ATTIKO METRO A.E.

(asia C-771/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantajat: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. ja LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Vastaajat: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP) ja ATTIKO METRO A.E.

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 25.2.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/13/ETY1 1 artiklan 3 kohtaa, 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa ja 2 a artiklan 2 kohtaa tulkittava asioissa Fastweb (C-100/12 [EU:C:2013:448]), PFE (C-689/13 [EU:C:2016:199]), Archus ja Gama (C-131/16 [EU:C:2017:358]) ja Lombardi (C-333/18 [EU:C:2019:675]) annetuissa tuomioissa todetun perusteella siten, että ne ovat esteenä kansalliselle oikeuskäytännölle, jonka mukaan on niin, että mikäli hankintayksikön päätöksellä suljetaan yksi tarjoaja pois menettelystä ja hyväksytään toinen (kilpaileva) tarjoaja siihen julkista hankintaa koskevan sopimuksen sopimuspuolen lopullista valintavaihetta edeltävässä hankintamenettelyn vaiheessa (esimerkiksi teknisten tarjousten arviointivaiheessa), poissuljetulla tarjoajalla säilyy siinä tapauksessa, että toimivaltainen tuomioistuin hylkää kyseisen tarjoajan täytäntöönpanon lykkäämistä koskevan vaatimuksen siltä osin kuin se koskee sen poissulkemista, oikeutettu intressi vedota samassa lykkäämistä koskevassa vaatimuksessa kilpailijan osalta ainoastaan siihen, että sitä menettelyyn hyväksyttäessä loukattiin yhtäläistä arviointiperustetta koskevaa periaatetta?

b)    Jos kysymykseen 1a vastataan myöntävästi, onko edellä mainittuja säännöksiä tulkittava siten, että menettelystä pois suljettu tarjoaja voi edellä mainitulla perusteella esittää täytäntöönpanon lykkäämistä koskevan vaatimuksen yhteydessä millaisen tahansa väitteen kilpailijan osallistumisesta hankintamenettelyyn ja toisin sanoen vedota kilpailijan tarjouksen muihin itsenäisiin virheisiin, joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä niihin virheisiin, joiden vuoksi tarjoajan oma tarjous on suljettu pois, jotta viivytetään kilpailun etenemistä ja kilpailijan valintaa sopimuspuoleksi toimella, joka toteutetaan menettelyn seuraavassa vaiheessa, niin että seurauksena siinä tapauksessa, että pääasiallinen oikeussuojakeino (kumoamiskanne) hyväksytään, on se, että kilpailija suljetaan pois menettelystä ja sopimuspuolen valinta peruutetaan, jolloin jäljelle jää mahdollisuus aloittaa uusi sopimuspuolen valintamenettely, johon hylätty kantaja voi osallistua?

Onko edellä esitettyyn kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että väliaikaisen (samoin kuin lopullisen) oikeussuojan saamisen edellytyksenä on, että ensin on tuloksetta haettu oikaisua riippumattomalta kansalliselta oikaisuvaatimuksia käsittelevältä elimeltä, myös tuomiossa Bietergemeinscaft Technische Gebäudebetreuung ja Caverion Österreich, C-355/15 [EU:C:2016:988], todetun perusteella?

Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, jos kilpailusta poissuljetun tarjoajan kilpailijan osallistumisesta hankintamenettelyyn esittämien väitteiden tullessa hyväksytyiksi todetaan, että a) hankintamenettelyn käynnistäminen uudelleen on mahdotonta tai että b) kantaja ei poissulkemiseensa johtaneesta syystä voi osallistua, jos menettely käynnistetään uudelleen?

____________

1 EYVL 1992, L 76, s. 14.