Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 21. októbra 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(vec C-771/19)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Odporcovia: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Prejudiciálne otázky

1.    a)    Majú sa článok 1 ods. 3, článok 2 ods. 1 písm. a) a b), ako aj článok 2a ods. 2 smernice Rady 92/13/EHS1 z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 1992, s 14; Mim. vyd. 06/001, s. 315), vykladanej s prihliadnutím na závery formulované v rozsudkoch Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus a Gama (C-131/16) a Lombardi (C-333/18), vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej súdnej praxi, podľa ktorej pokiaľ je nie v konečnom štádiu zadania zákazky, ale v predchádzajúcom štádiu postupu verejného obstarávania (akým je štádium skúmania technických ponúk) rozhodnutím verejného obstarávateľa vylúčený niektorý uchádzač a naopak je pripustený iný záujemca (konkurent), vylúčený uchádzač má naďalej aj v prípade, že príslušný súd zamietne jeho návrh na odklad výkonu [rozhodnutia AEPP] v časti týkajúcej sa jeho vylúčenia z postupu verejného obstarávania, legitímny záujem na tom, aby podal tento návrh na odklad výkonu proti inému uchádzačovi len na základe tvrdenia, že pripustením tohto iného uchádzača bola porušená zásada rovnosti zaobchádzania s ponukami?

b)    V prípade kladnej odpovede na otázku pod písm. a), majú sa spomenuté ustanovenia vykladať v tom zmysle, že vylúčený uchádzač, s prihliadnutím na vyššie uvedené, je oprávnený žalobou o odklad výkonu napadnúť akýkoľvek nedostatok týkajúci sa pripustenia iného uchádzača na postupe verejného obstarávania, čiže namietať aj iné odlišné nezrovnalosti ponuky uvedeného uchádzača, líšiace sa od nezrovnalostí, kvôli ktorým bola vylúčená jeho vlastná ponuka, tak, aby boli predovšetkým prerušené postup verejného obstarávania a zadanie zákazky inému uchádzačovi, a to prostredníctvom aktu, ktorý musí byť prijatý v ďalšom štádiu postupu, a následne v prípade, že sa vyhovie hlavnému návrhu na súde (návrh na zrušenie), aby bol takýto iný uchádzač vylúčený, aby bolo skončené zadanie zákazky a aby bol na tú istú zákazku prípadne vyhlásený nový postup verejného obstarávania, na ktorom by sa zúčastnil vylúčený uchádzač?

2.    Je pri odpovedi na predchádzajúcu otázku relevantná skutočnosť, že prístup k predbežnej (ale aj konečnej) súdnej ochrane v pôvodnom konaní podlieha predchádzajúcemu zamietnutiu žaloby na nezávislom vnútroštátnom orgáne na skúmanie správnych žalôb, a to aj s prihliadnutím na závery uvedené v rozsudku Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15)?

3.    Je pri odpovedi na prvú otázku relevantná skutočnosť, že za predpokladu, že sa vyhovie námietkam, ktoré podal vylúčený uchádzač proti pripusteniu iného uchádzača v postupe verejného obstarávania, a) by už nemuselo byť možné zorganizovať nový postup verejného obstarávania alebo b) dôvod, na základe ktorého bol navrhovateľ vylúčený, neumožňuje jeho účasť na prípadnom novom postupe verejného obstarávania?

____________

1 Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 76, 1992, s. 14; Mim. vyd. 06/001, s. 315).