Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (državni svet, Grčija) 21. oktobra 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(Zadeva C-771/19)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Symvoulio tis Epikrateias

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Toženi stranki: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Vprašanja za predhodno odločanje

1. a)    Ali je treba člen 1(3), člen 2(1)(a) in (b) ter člen 2a(2) Direktive Sveta 92/13/EGS1 z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetjem na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 315), ob upoštevanju ugotovitev iz sodb Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus in Gama (C-131/16) ter Lombardi (C-333/18), razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni sodni praksi, v skladu s katero ponudnik, ki ni izključen z odločbo javnega naročnika v sklepni fazi oddaje naročila, temveč v eni od predhodnih faz v postopku oddaje javnega naročila (kakršna je faza preverjanja tehničnih ponudb), in se dopusti sodelovanje drugega zainteresiranega subjekta (konkurenta), če pristojno sodišče zavrne njegov predlog za odlog izvršitve sklepa AEPP v delu, ki se nanaša na njegovo izključitev iz postopka oddaje javnega naročila, ohrani pravni interes, da z istim predlogom za odlog izvršitve predlaga izključitev drugega ponudnika, če trdi le, da je bilo sodelovanje tega ponudnika dopuščeno v nasprotju z načelom enakega obravnavanja ponudb?

b)    Če je odgovor na vprašanje pod točko a) pritrdilen, ali je treba zgoraj navedene določbe razlagati tako, da ima izključeni ponudnik, glede na zgoraj navedeno, pravico, da s predlogom za odlog izvršitve očita kakršno koli pomanjkljivost sodelovanja konkurenta v postopku oddaje javnega naročila, in sicer tudi druge očitne nepravilnosti v ponudbi konkurenta, ki so drugačne od nepravilnosti, zaradi katerih je bila izključena njegova ponudba, da se zlasti prekine nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila in oddaja javnega naročila konkurentu z aktom, ki se sprejme v poznejši fazi postopka, tako da bi bil ta konkurent,, če bi se glavnemu pravnemu sredstvu (predlog za razglasitev ničnosti) ugodilo , izključen, postopek za oddajo javnega naročila razveljavljen in bi se začel nov postopek oddaje javnega naročila, v katerem bi sodelovala izključena tožeča stranka?

2.     Ali je za odgovor na predhodno vprašanje pomembno dejstvo, da je dostop do začasnega (in tudi dokončnega) sodnega varstva pogojen z zahtevkom za revizijo, ki ga je predhodno zavrnil neodvisni nacionalni organ za preverjanje zahtevkov za revizijo, tudi ob upoštevanju ugotovitev iz sodbe Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15)?

3.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno dejstvo, da v primeru ugoditve očitkom izključenega ponudnika zoper sodelovanje konkurenta v postopku oddaje javnega naročila (a) ne bi bilo mogoče organizirati novega javnega razpisa, ali (b) razlog, zaradi katerega je bila tožeča stranka izključena, ne bi omogočal njenega sodelovanja v morebitnem novem postopku oddaje javnega naročila?

____________

1 Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 (UL 1992, L 76, str. 14).