Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Högsta förvaltningsdomstolen, Grekland) den 21 oktober 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E. mot Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(Mål C-771/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Symvoulio tis Epikrateias

Parter i det nationella målet

Klagande: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Motparter: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Tolkningsfrågor

1. a)    Ska artiklarna 1.3, 2.1 a–b och 2a.2 i [direktiv 92/13]1 , mot bakgrund av slutsatserna i domen Fastweb (C-100/12), domen PFE (C-689/13), domen Archus och Gama (C-131/16) och domen Lombardi (C-333/18), tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell rättspraxis av vilken följer att när en anbudsgivare genom beslut av den upphandlande myndigheten har uteslutits från upphandlingen, dock inte i det avslutande skedet av upphandlingen, det vill säga vid tilldelning av det aktuella kontraktet, utan i ett tidigare skede av upphandlingen (till exempel i samband med granskningen av de tekniska anbuden), och en annan anbudsgivare (konkurrent) i stället har tillåtits att delta i upphandlingen, så gäller att om den behöriga domstolen då avslår den uteslutna anbudsgivarens ansökan om uppskov [med verkställigheten av den upphandlande myndighetens beslut] vad gäller den del som rör dennes uteslutning från upphandlingsförfarandet, anses denna anbudsgivare fortfarande ha ett berättigat intresse av att genom samma ansökan om interimistiska åtgärder framställa yrkande om uteslutning av den andra anbudsgivaren endast om beslutet att låta den anbudsgivaren delta i upphandlingen strider mot principen om likabehandling av anbud?

b)    Om fråga 1 a) besvaras jakande, ska de ovannämnda bestämmelserna då tolkas på så sätt att den uteslutna anbudsgivaren mot ovanstående bakgrund i ansökan om interimistiska åtgärder har rätt att åberopa vilka oegentligheter som helst vad gäller konkurrentens deltagande i upphandlingen, det vill säga åberopa även andra oegentligheter i konkurrentens anbud än dem till följd av vilka dennes eget anbud har uteslutits, i syfte att utverka att upphandlingsförfarandet och konkurrentens tilldelning av kontraktet inhiberas genom ett beslut som ska fattas i ett senare skede av förfarandet, vilket innebär att – om huvudöverklagandet (yrkandet om ogiltigförklaring) därefter vinner bifall – denna konkurrent ska uteslutas, att beslutet om tilldelning av kontraktet ska upphävas, och att det eventuellt ska inledas en ny upphandling i vilken den uteslutna anbudsgivaren får delta?

2.     Är det för att kunna besvara den första frågan relevant att tillgången till ett interimistiskt (men även slutgiltigt) domstolsskydd är villkorat av att det nationella oberoende prövningsorganet först har avslagit ett överklagande, även mot bakgrund av slutsatserna i domen Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15)?

3.    Är det för att kunna besvara den första frågan relevant att – för det fall den uteslutna anbudsgivarens invändningar mot konkurrentens deltagande i upphandlingsförfarandet bifalls – (a) det inte är möjligt att inleda en ny upphandling eller att (b) skälet till att klaganden har uteslutits medför att denne inte har rätt att delta i den eventuella nya upphandlingen?

____________

1 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 1992, s. 14; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 127).