Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Австрия), постъпило на 5 август 2019 г. — SK Telecom Co. Ltd.

(Дело C-593/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Страни в главното производство

Жалбоподател: SK Telecom Co. Ltd.

Ответник: Finanzamt Graz-Stadt

Преюдициални въпроси

Следва ли член 59а, буква б) от Директива 2006/112/ЕО1 , изменена с член 2 от Директива 2008/8/ЕО2 , да се тълкува в смисъл, че използването на роуминг в държава членка под формата на достъп до националната мобилна телефонна мрежа с цел осъществяване на входящи и изходящи връзки от „данъчно незадължен краен клиент“, който се намира временно на националната територия, представлява „ползване и потребление” в тази държава членка, което оправдава прехвърляне на мястото на доставка от третата държава в тази държава членка, въпреки че нито операторът, доставящ мобилни телефонни услуги, нито крайният клиент са установени на територията на Общността и крайният клиент няма постоянен адрес или обичайно местоживеене на територията на Общността?

Следва ли член 59а, буква б) от Директива 2006/112/ЕО, изменена с член 2 от Директива 2008/8/ЕО, да се тълкува в смисъл, че мястото на доставка на далекосъобщителните услуги, описани във въпрос 1, които съгласно член 59 от Директива 2006/112/ЕО, изменена с член 2 от Директива 2008/8/ЕО, се реализират извън Общността, може да бъде прехвърлено на територията на държава членка, въпреки че нито операторът, доставящ мобилни телефонни услуги, нито крайният клиент са установени на територията на Общността и крайният клиент няма постоянен адрес или обичайно местоживеене на територията на Общността, само защото далекосъобщителните услуги в третата държава не подлежат на облагане с данък, съпоставим с ДДС съгласно правото на Европейския съюз.

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).

2     Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги (ОВ L 44, 2008 г., стр. 11).