Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Rakousko) dne 5. srpna 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(Věc C-593/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SK Telecom Co. Ltd.

Žalovaný: Finanzamt Graz-Stadt

Předběžné otázky

Musí být čl. 59a písm. b) směrnice 2006/112/ES1 ve znění článku 2 směrnice 2008/8/ES2 vykládán v tom smyslu, že využití roamingu v členském státě formou přístupu „konečného zákazníka nepovinného k dani“, dočasně se zdržujícího v tomto státě, do domácí mobilní sítě za účelem vytvoření příchozích a odchozích spojení představuje „použití a využití“ v tomto státě, které umožňuje přenesení místa plnění ze třetí země do tohoto členského státu, ačkoli ani poskytující mobilní operátor, ani konečný zákazník nejsou usazeni na území Společenství a konečný zákazník na území Společenství ani nemá bydliště nebo obvyklý pobyt?

Musí být čl. 59a písm. b) směrnice 2006/112/ES ve znění článku 2 směrnice 2008/8/ES vykládán v tom smyslu, že místo poskytnutí telekomunikačních služeb popsaných v první otázce, které se podle článku 59 směrnice 2006/112/ES ve znění článku 2 směrnice 2008/8/ES nachází mimo Společenství, lze přenést na území členského státu, ačkoli ani poskytující mobilní operátor, ani konečný zákazník nejsou usazeni na území Společenství a konečný zákazník na území Společenství ani nemá bydliště nebo obvyklý pobyt, a to pouze proto, že tyto telekomunikační služby v dané třetí zemi nepodléhají dani srovnatelné s daní z přidané hodnoty ve smyslu unijního práva?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

2     Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby (Úř. věst. 2008, L 44, s. 11).