Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Østrig) den 5. august 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(Sag C-593/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Parter i hovedsagen

Appellant: SK Telecom Co. Ltd.

Appelindstævnt: Finanzamt Graz-Stadt

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 59a, litra b), i direktiv 2006/112/EF 1 , som ændret ved artikel 2 i direktiv 2008/8/EF 2 , fortolkes således, at benyttelse af roaming i en medlemsstat i form af adgang til det indenlandske mobiltelefonnet til etablering af ind- og udgående forbindelser foretaget af en »ikke-afgiftspligtig slutkunde«, som midlertidigt opholder sig i indlandet, udgør »benyttelse eller udnyttelse« i indlandet, som berettiger til flytning af leveringsstedet fra tredjelandet til denne medlemsstat, selv om hverken den leverende mobiltelefonoperatør eller slutkunden er hjemmehørende i Fællesskabet, og slutkunden heller ikke har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Fællesskabet?

Skal artikel 59a, litra b), i direktiv 2006/112/EF, som ændret ved artikel 2 i direktiv 2008/8/EF, fortolkes således, at stedet for telekommunikationstjenesteydelser som beskrevet i det første spørgsmål, som i henhold til artikel 59 i direktiv 2006/112/EF, som ændret ved artikel 2 i direktiv 2008/8/EF, ligger uden for Fællesskabet, kan anses som beliggende i en medlemsstat, selv om hverken den leverende mobiltelefonoperatør eller slutkunden er hjemmehørende i Fællesskabet, og slutkunden heller ikke har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Fællesskabet, blot fordi telekommunikationstjenesteydelserne i tredjelandet ikke er underlagt en afgift, der kan sammenlignes med den EU-retlige moms?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).

2     Rådets direktiv 2008/8/EF af 12.2.2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser (EUT 2008, L 44, s. 11).