Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzgericht (Itävalta) on esittänyt 5.8.2019 – SK Telecom Co. Ltd v. Finanzamt Graz-Stadt

(asia C-593/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SK Telecom Co. Ltd

Vastapuoli: Finanzamt Graz-Stadt

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/112/EY,1 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2008/8/EY2 2 artiklalla, 59 a artiklan b alakohtaa tulkittava siten, että verkkovierailupalvelujen käyttö jäsenvaltiossa siten, että väliaikaisesti tuossa jäsenvaltiossa oleskeleva ”muu kuin verovelvollinen loppukäyttäjä”, joka käyttää mainitun jäsenvaltion matkaviestinverkkoa tulevien ja lähtevien yhteyksien muodostamiseksi, on katsottava ”käyttämiseksi ja hyödyntämiseksi” kyseisessä jäsenvaltiossa, mikä oikeuttaa suorituspaikan siirtämisen kolmannesta maasta kyseiseen jäsenvaltioon, vaikka palvelun tarjoava matkaviestinoperaattori ja loppukäyttäjä eivät ole sijoittautuneet yhteisön alueelle eikä loppukäyttäjällä ole myöskään kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa yhteisön alueella?

Onko direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2008/8/EY 2 artiklalla, 59 a artiklan b alakohtaa tulkittava siten, että ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettujen televiestintäpalvelujen, joita tarjotaan yhteisön ulkopuolella direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2008/8/EY 2 artiklalla, 59 artiklan mukaan, suorituspaikka voidaan siirtää jäsenvaltion alueelle, vaikka palvelun tarjoava matkaviestinoperaattori ja loppukäyttäjä eivät ole sijoittautuneet yhteisön alueelle eikä loppukäyttäjällä ole myöskään kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa yhteisön alueella, vain siksi, ettei televiestintäpalveluista kolmannessa maassa kanneta unionin oikeudessa säädetyn arvonlisäveron kaltaista maksua?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s.1).

2 Direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta 12.2.2008 annettu neuvoston direktiivi 2008/8/EY (EVL 2008, L 44, s. 11).