Language of document :

A Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Ausztria) által 2019. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SK Telecom Co. Ltd. kontra Finanzamt Graz-Stadt

(C-593/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Az alapeljárás felei

Felperes: SK Telecom Co. Ltd.

Alperes: Finanzamt Graz-Stadt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2008/8/EK irányelv1 2. cikkével módosított 2006/112/EK irányelv2 59a. cikkének b) pontját, hogy a roaming valamely tagállamban – a belföldi mobilhálózathoz bejövő és kimenő kapcsolatok létesítése céljából történő hozzáférés formájában – az ideiglenesen belföldön tartózkodó „nem adóalany végfelhasználó” által történő igénybevétele belföldön történő „használatnak és igénybevételnek” minősül, amely a teljesítés helyének a harmadik országból e tagállamba történő áthelyezésére jogosít, noha sem a szolgáltatást nyújtó mobilszolgáltató, sem a végfelhasználó nincs a Közösség területén letelepedve, és a végfelhasználó nem is rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel a Közösség területén?

Úgy kell-e értelmezni a 2008/8/EK irányelv 2. cikkével módosított 2006/112/EK irányelv 59a. cikkének b) pontját, hogy az első kérdésben leírt – a 2008/8/EK irányelv 2. cikkével módosított 2006/112/EK irányelv 59. cikke alapján a Közösségen kívül található – távközlési szolgáltatások teljesítési helye áthelyezhető valamely tagállam területére pusztán annak alapján, hogy a távközlési szolgáltatásokat harmadik országban nem terheli az uniós jogi hozzáadottérték-adóval összehasonlítható adó, noha sem a szolgáltatást nyújtó mobilszolgáltató, sem a végfelhasználó nincs a Közösség területén letelepedve, és a végfelhasználó nem is rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel a Közösség területén?

____________

1 A 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/8/EK tanácsi irányelv (HL 2008. L 44., 11. o.).

2 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).