Language of document :

2019 m. rugpjūčio 5 d. Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SK Telecom Co. Ltd.

(Byla C-593/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: SK Telecom Co. Ltd.

Atsakovė: Finanzamt Graz-Stadt

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2006/112/EB1 59a straipsnio b punktas (Direktyvos 2008/8/EB2 2 straipsnio redakcija) aiškintinas taip, kad naudojimasis tarptinkliniu ryšiu valstybėje narėje, kai laikinai šalyje esančiam „neapmokestinamajam galutiniam vartotojui“ suteikiama teisė naudotis šalies judriojo ryšio tinklu siekiant skambinti ar priimti skambučius, laikytinas „vartojimu ir naudojimu“ šalyje, suteikiančiu teisę paslaugų teikimo vietą perkelti iš trečiosios šalies į šią valstybę narę, nors nei paslaugas teikiantis judriojo ryšio operatorius, nei galutinis vartotojas nėra įsisteigę Bendrijos teritorijoje, o galutinis vartotojas neturi gyvenamosios vietos arba įprastinės gyvenamosios vietos Bendrijos teritorijoje?

2.    Ar Direktyvos 2006/112 59a straipsnio b punktas (Direktyvos 2008/8 2 straipsnio redakcija) aiškintinas taip, kad pirmajame klausime nurodyta telekomunikacijų paslaugų, kurios pagal Direktyvos 2006/112 59 straipsnį (Direktyvos 2008/8 2 straipsnio redakcija) yra už Bendrijos ribų, teikimo vieta gali būti perkelta į valstybės narės teritoriją, nors nei paslaugas teikiantis judriojo ryšio operatorius, nei galutinis vartotojas nėra įsisteigę Bendrijos teritorijoje, o galutinis vartotojas neturi gyvenamosios ar nuolatinės gyvenamosios vietos Bendrijos teritorijoje, tik todėl, kad telekomunikacijų paslaugoms trečiojoje šalyje netaikomas mokestis, atitinkantis Sąjungoje taikomą PVM?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).

2 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su paslaugų teikimo vieta (OL L 44, 2008, p. 11).