Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Rakúsko) 5. augusta 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(vec C-593/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: SK Telecom Co. Ltd.

Odporca v konaní o sťažnosti: Finanzamt Graz-Stadt

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 59a písm. b) smernice 2006/112/ES1 v znení článku 2 smernice 2008/8/ES2 vykladať v tom zmysle, že využívanie roamingu v členskom štáte formou prístupu „nezdaniteľného konečného spotrebiteľa“, ktorý sa dočasne zdržiava v tuzemsku, do tuzemskej mobilnej telefónnej siete s cieľom vytvorenia prichádzajúceho a odchádzajúceho spojenia predstavuje „používanie a využívanie“ v tuzemsku, ktoré oprávňuje na prenesenie miesta plnenia z tretej krajiny do tohto členského štátu, hoci tak poskytujúci prevádzkovateľ mobilnej siete, ako ani konečný spotrebiteľ nie sú usadení na území Spoločenstva a konečný spotrebiteľ na území Spoločenstva nemá ani bydlisko, ani obvyklý pobyt?

Má sa článok 59a písm. b) smernice 2006/112/ES v znení článku 2 smernice 2008/8/ES vykladať v tom zmysle, že miesto poskytovania telekomunikačných služieb opísaných v prvej otázke, ktoré sa podľa článku 59 smernice 2006/112/ES v znení článku 2 smernice 2008/8/ES nachádza mimo územia Spoločenstva, sa môže premiestniť na územie členského štátu, hoci poskytujúci prevádzkovateľ mobilnej siete, ako ani konečný spotrebiteľ nie sú usadení na území Spoločenstva a konečný spotrebiteľ na území Spoločenstva nemá ani bydlisko, ani obvyklý pobyt, a to len preto, že telekomunikačné služby v tretej krajine nepodliehajú žiadnej dani porovnateľnej DPH podľa práva Únie?

____________

1 Smernica Rady z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

2 Smernica Rady z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 11).