Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Avdelningen i Graz) (Österrike) den 5 augusti 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(Mål C-593/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzgericht (Avdelningen i Graz)

Parter i det nationella målet

Klagande: SK Telecom Co. Ltd.

Motpart: Finanzamt Graz-Stadt

Tolkningsfrågor

Ska artikel 59a b i direktiv 2006/112/EG1 i dess lydelse enligt artikel 2 i direktiv 2008/8/EG2 tolkas så att användning av roaming i en medlemsstat i form av tillgång till det inhemska trådlösa mobilkommunikationsnätet genom upprättande av in- och utgående anslutningar av en ”slutkund som är en icke beskattningsbar person” som tillfälligt uppehåller sig i landet utgör sådan ”användning och utnyttjande” i landet som innebär att platsen för tillhandahållande betraktas vara belägen i den berörda medlemsstaten och inte i ett tredjeland, fastän varken den tillhandahållande mobiloperatören eller slutkunden är etablerade inom unionen och slutkunden inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas inom unionen?

Ska artikel 59a b i direktiv 2006/112/EG i dess lydelse enligt artikel 2 i direktiv 2008/8/EG tolkas så att platsen för tillhandahållande av telekommunikationstjänster som avses i fråga 1, som enligt artikel 59 i direktiv 2006/112/EG i dess lydelse enligt artikel 2 i direktiv 2008/8/EG är belägen utanför unionen, kan betraktas som belägen inom en medlemsstats territorium, fastän varken den tillhandahållande mobiloperatören eller slutkunden är etablerade inom unionen och slutkunden inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas inom unionen, endast på den grunden att telekommunikationstjänsterna inte omfattas av en skatt i tredjeland som är jämförbar med unionsrättslig mervärdesskatt?

____________

1 Rådets direktiv av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).

2 Rådets direktiv av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster (EUT L 44, 2008, s. 11).