Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Łodzi (Полша), постъпило на 23 септември 2019 г. — K.S./A.B.

(Дело C-707/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Łodzi (Районен съд Лодз, Полша)

Ищец: K.S.

Ответник: A.B.

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 3 от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка1 да се тълкува в смисъл, че с оглед на израза „всички подходящи мерки“ всяка държава членка е длъжна да включи в отговорността на застрахователното предприятие в рамките на застраховката за гражданска отговорност пълно покриване на вредите, включително на последиците от застрахователно събитие, изразяващи се в необходимостта от изтегляне на превозното средство на увреденото лице до държавата на произход и в разходите за необходимия престой на превозни средства на паркинг;

Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен, може ли тази отговорност да бъде ограничена по какъвто и да е начин в законодателството на държавите членки?

____________

1 ОВ L 263, 2009 г., стр. 11.