Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia (Puola) on esittänyt 23.9.2019 – K.S. v. A.B.

(asia C-707/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: K.S.

Vastaaja: A.B.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY1 3 artiklaa tulkittava siten, että ”kaikkien tarvittavien toimenpiteiden” perusteella jäsenvaltioiden on ulotettava vakuutusyrityksen liikennevakuutuksen mukainen vastuu koskemaan vahinkoja täydessä laajuudessa mukaan lukien myös vahinkotapahtuman seuraukset, joita ovat tarve hinata vahingon kärsinyt ajoneuvo kotimaahan ja ajoneuvojen välttämättömästä pysäköinnistä aiheutuvat kulut?

Jos edellä esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko tätä vastuuta rajoittaa jollakin tavoin jäsenvaltioiden lainsäädännöllä?

____________

1 EUVL 2009, L 263, s. 11.