Language of document :

2019 m. rugsėjo 23 d. Sąd Rejonowy dla Łodzi (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K.S. / A.B.

(Byla C-707/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: K.S.

Atsakovas: A.B.

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos <...> direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo1 3 straipsnį reikia aiškinti taip, kad imdamasi „visų tinkamų priemonių“ kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, kad visiškas žalos atlyginimas, įskaitant įvykio padarinius, susijusius su būtinybe vilkti sugadintą nukentėjusio asmens transporto priemonę į kilmės valstybę ir transporto priemonių būtinu stovėjimu, pagal civilinės atsakomybės draudimą priklausytų draudiko atsakomybei?

Jei į pirmiau pateiktą klausimą būtų atsakyta teigiamai – ar ši atsakomybė gali būti ribojama kokiu nors valstybių narių teisės aktuose nustatytu būdu?

____________

1 OL L 263, 2009, p. 11.