Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polska) w dniu 23 września 2019 – K.S. przeciwko A.B.

(Sprawa C-707/19)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: K.S.

Strona pozwana: A.B.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 roku w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności1 należy interpretować w ten sposób, że w ramach: „wszelkich stosownych środków” każde państwo członkowskie powinno objąć odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pełny zakres pokrycia szkód w tym także skutków zdarzenia szkodowego w postaci konieczności holowania pojazdu poszkodowanego do kraju macierzystego i kosztów koniecznego parkowania pojazdów;

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie - czy odpowiedzialność ta może być limitowana w jakikolwiek sposób przez ustawodawstwo krajów członkowskich?

____________

1 Dz. U. 2009, L 263, s.11