Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi (Poľsko) 23. septembra 2019 – K.S./A.B.

(vec C-707/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: K.S.

Žalovaný: A.B.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti1 vykladať v tom zmysle, že v rámci „všetkých vhodných opatrení“ musí každý členský štát zabezpečiť, aby zodpovednosť za škodu, ktorá je pokrytá poisťovňou, pokrývala škodu v plnom rozsahu, okrem iného aj také následky škodovej udalosti ako nevyhnutný prevoz poškodeného vozidla do jeho domovskej krajiny, ako aj náklady na nevyhnutné parkovanie vozidiel?

V prípade kladnej odpovede na otázku: Môže byť táto zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom obmedzená legislatívou členských štátov?

____________

1 Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11.