Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polen) den 23 september 2019 – K.S. mot A.B.

(Mål C-707/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Parter i det nationella målet

Klagande: K.S.

Motpart: A.B.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet1 tolkas så, att varje medlemsstat inom ramen för kravet på att ”vidta [lämpliga] åtgärder” ska säkerställa att den ansvarsförsäkring som ett försäkringsföretag lämnar ska täcka hela skadan, inbegripet sådana effekter av skadan som behovet av att bogsera den skadelidandes fordon till dennes hemland och kostnaderna för det ofrånkomliga behovet av att parkera fordonet.

Om svaret på denna fråga är jakande, kan detta ansvar på något sätt begränsas genom medlemsstaternas lagstiftning.

____________

1 EUT L 263, 2009, s.11