Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgerichts Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 22 октомври 2019 г. — 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(Дело C-775/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Ответник: Hauptzollamt Singen

Преюдициални въпроси

Трябва ли плащания, които купувачът на стока извършва в допълнение към покупната цена, в зависимост от приходите си, един път годишно в продължение на четири години за правото да продава стоката

–    на определена територия,

–    за първи път,

–    ексклузивно, и

–    постоянно,

да се разглеждат като роялти и лицензни такси по смисъла на член 32, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността1 , които се добавят към действително платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки съгласно член 32, параграф 5, буква б) от същия регламент във връзка с член 157, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Митническия кодекс на Общността2 ?

Трябва ли такива възнаграждения да се добавят само пропорционално към действително платената или подлежащата на плащане цена за внасяните стоки, и ако отговорът е утвърдителен, съгласно какви критерии?

____________

1 ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.

2 Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 1993 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3).