Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 22.10.2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH v. Hauptzollamt Singen

(asia C-775/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Singen

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko maksuissa, joita tavaran ostaja maksaa ostohinnan lisäksi liikevaihtonsa perusteella neljän vuoden ajan kerran vuodessa siitä, että se voi myydä tavaraa

–    tietyllä alueella

–    ylipäätään ensimmäisen kerran

–    yksinoikeudella ja

–    pysyvästi,

kyse yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 32 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista rojalteista ja lisenssimaksuista, jotka on tullikoodeksin 32 artiklan 5 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä tullikoodeksin soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/932 157 artiklan 2 kohdan kanssa, mukaisesti lisättävä maahan tuoduista tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan?

Onko tällaiset korvaukset mahdollisesti lisättävä maahan tuoduista tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan ainoastaan osittain, ja jos on, minkä perusteen mukaisesti?

____________

1 EYVL 1992, L 302, s. 1.

2 Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93 (EUVL 1993, L 253, s. 1).