Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. oktobrī iesniedza Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(Lieta C-775/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Singen

Prejudiciālie jautājumi

Vai maksājumi, kurus preces pircējs četru gadu garumā reizi gadā veic papildus pirkuma cenai atkarībā no saviem pārdošanas ieņēmumiem par to, ka tas var preci pārdot

konkrētā teritorijā,

absolūti pirmo reizi,

ekskluzīvi un

ilgstoši,

ir honorāri un licences maksas Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 1 (Muitas kodekss) 32. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, kuri ir jāpieskaita cenai, kas ir faktiski samaksāta vai maksājama par ievestajām precēm, saskaņā ar Muitas kodeksa 32. panta 5. punkta b) apakšpunktu, skatot to kopsakarā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumus (Muitas kodeksa īstenošanas regula) 2 , 157. panta 2. punktu?

Vai šādas atlīdzības cenai, kas samaksāta vai maksājama par ievestajām precēm, attiecīgā gadījumā ir jāpieskaita tikai proporcionāli un, ja tā, tad saskaņā ar kādiem kritērijiem?

____________

1 OV 1992, L 302, 1. lpp.

2 Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV 1993, L 253, 1. lpp.).