Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 22 oktober 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH mot Hauptzollamt Singen

(Mål C-775/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i det nationella målet

Klagande: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Motpart: Hauptzollamt Singen

Tolkningsfrågor

1.     Utgör ersättningar, utöver köpeskillingen, som köparen av en vara erlägger en gång årligen under en period av fyra år och som är baserade på köparens intäkter från försäljningen av varan, och som erläggs för att köparen ska få sälja varan

inom ett specifikt område,

för första gången,

med exklusiv rätt, och

permanent,

licensavgifter enligt artikel 32.1 c i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,1 vilka ska adderas till det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för de importerade varorna enligt artikel 31.5 b i förordning nr 2913/92 jämfört med artikel 157.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för tullkodexen2 ?

2.     Ska sådana ersättningar i förekommande fall adderas endast proportionellt till det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för de importerade varorna, och i så fall enligt vilka kriterier?

____________

1     EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1.

2     Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1),