Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 28 октомври 2019 г. — TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(Дело C-792/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: TUIfly GmbH

Ответник: EUflight.de GmbH

Преюдициални въпроси

В случай на стачка, причинена ли е отмяната или голямото закъснение при пристигането на полет от извънредни обстоятелства по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 и когато процесният полет не е пряко засегнат от стачката и е можел да бъде изпълнен по разписание, но поради наложилата се в резултат от стачката реорганизация от въздушния превозвач на графика на полетите (в настоящия случай, използване на предвидения за полета самолет за справяне с последиците от стачката) се стига до отмяната, респ. закъснението?

В случай че въздушният превозвач може да бъде освободен от отговорност и в случай на реорганизация:

Има ли значение, че реорганизацията е била извършена още преди да започне стачката, когато все още не е можело да се предвиди кой полет в крайна сметка би бил засегнат от стачните действия, или е възможно освобождаване от отговорност и когато графикът на полетите е бил реорганизиран едва в хода на стачката или след нея и вече е било сигурно, че процесният полет не е пряко засегнат от стачката?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ. 2004, L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).