Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 28. oktober 2019 – TUIfly GmbH mod EUflight.de GmbH

(Sag C-792/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøgt og appellant: TUIfly GmbH

Sagsøger og appelindstævnt: EUflight.de GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Skyldes en aflysning af en flyvning eller en lang forsinkelse ved en flyvnings ankomst i tilfælde af strejke også usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 , såfremt den omtvistede flyvning ikke var direkte berørt af strejken og kunne være blevet gennemført som planlagt, men aflysningen eller forsinkelsen skete på grund af luftfartsselskabets omorganisering af flyveplanen i forbindelse med strejken (her: det forhold, at den flyvemaskine, der efter planen skulle anvendes til den omtvistede flyvning, i stedet for blev anvendt til at afhjælpe følgerne af strejken)?

Såfremt et luftfartsselskab også kan frigøre sig fra sit ansvar, når det har foretaget en omorganisering:

Er det afgørende, at omorganiseringen allerede blev foretaget inden strejkens iværksættelse, da det endnu ikke kunne forudses, hvilket fly i sidste ende ville blive berørt af strejken, eller kan en ansvarsfritagelse også komme på tale, når flyveplanen først blev omorganiseret under eller efter strejken, og det på dette tidspunkt allerede var klart, at den omtvistede flyvning ikke var direkte berørt af strejken?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).