Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. oktobrī iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(Lieta C-792/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Atbildētāja un apelācijas sūdzības iesniedzēja: TUIfly GmbH

Prasītāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā: EUflight.de GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai streika gadījumā lidojuma atcelšanu vai ilgu ielidošanas kavēšanos ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē arī tad, ja streiks tieši nav skāris attiecīgo reisu un tas būtu varējis notikt, kā plānots, tomēr streika rezultātā gaisa pārvadātāja veikto lidojumu grafika pārplānošanas pasākumu dēļ (šajā gadījumā – attiecīgajam reisam paredzētā gaisa kuģa izmantošana streika seku novēršanai) ir notikusi tā atcelšana vai kavēšanās?

Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs var tikt atbrīvots no atbildības arī pārplānošanas pasākumu gadījumā:

Vai ir būtiski, ka pārplānošanas pasākums tika veikts jau pirms streika sākuma, kad vēl nevarēja paredzēt, kuru reisu galu galā varētu skart streika pasākumi, vai arī šāds atbrīvojums no atbildības ir iespējams arī tad, ja lidojumu grafiks tika izmainīts tikai streika laikā vai pēc tā un jau bija skaidrs, ka streiks neskāra tieši attiecīgo reisu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).