Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 28. októbra 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(vec C-792/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: TUIfly GmbH

Odporkyňa: EUflight.de GmbH

Prejudiciálne otázky

Je v prípade štrajku zrušenie letu alebo veľké meškanie jeho príletu spôsobené mimoriadnymi okolnosťami v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/20041 aj vtedy, keď štrajk priamo neovplyvnil sporný let, ktorý sa mohol uskutočniť v súlade s letovým poriadkom, ale v dôsledku reorganizačných opatrení v letovom poriadku spôsobených štrajkom, ktoré prijal letecký dopravca (v tomto prípade použitie lietadla určeného pre tento let na odstránenie dôsledkov štrajku), dôjde k zrušeniu, resp. meškaniu?

Ak sa letecký dopravca môže zbaviť zodpovednosti aj v prípade reorganizačného opatrenia:

Je relevantné, že reorganizačné opatrenie sa uskutočnilo už pred začiatkom štrajku, keď ešte nebolo možné určiť, ktorý let opatrenia spôsobené štrajkom napokon ovplyvnia, alebo prichádza vylúčenie zodpovednosti do úvahy aj vtedy, keď k reorganizácii letového poriadku došlo až počas štrajku alebo po štrajku a už bolo jasné, že štrajk priamo neovplyvnil sporný let?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. ES L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).