Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 28 oktober 2019 – TUIfly GmbH mot EUflight.de GmbH

(Mål C-792/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: TUIfly GmbH

Motpart: EUflight.de GmbH

Tolkningsfrågan

Anses en inställd eller kraftigt försenad flygning, när det är fråga om en strejk, bero på extraordinära omständigheter i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004,1 om den aktuella flygningen inte berördes direkt av strejken och hade kunnat avgå enligt tidtabell men flygningen blev inställd eller försenad på grund av lufttrafikföretagets tidtabellsomläggning vilken var hänförlig till strejken (i förevarande fall användes flygplanet som var avsett för den aktuella flygningen till att hantera strejkens verkningar)?

För det fall att ett lufttrafikföretag kan befrias från skyldigheten att betala ersättning även vid en omläggningsåtgärd:

Är det avgörande att omläggningsåtgärden vidtogs redan innan strejken påbörjats, när det ännu inte kunde förutsägas vilken flygning som i slutändan skulle komma att beröras av strejken, eller kan lufttrafikföretaget befrias från ansvar även om omläggningen av tidtabellen skedde först under strejken eller efter strejken, och det redan stod klart att den aktuella flygningen inte berördes direkt av strejken?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).