Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Hampuri) on esittänyt 30.8.2019 – EU v. PE Digital GmbH

(asia C-641/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EU

Vastaaja: PE Digital GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/831 14 artiklan 3 kohtaa, ottaen huomioon direktiivin 2011/83 johdanto-osan 50 perustelukappale, tulkittava siten, että kuluttajan maksettava ”määrä, joka on suhteessa saatuun suoritukseen siihen ajankohtaan asti, jona kuluttaja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle peruuttamisoikeuden käytöstä, kun vertauskohtana on sopimukseen sisältyvät suoritukset kokonaisuudessaan”, on laskettava puhtaasti aikaan suhteutettuna, kun sopimuksessa ei sen sisällön mukaan ole kyse yhtä kokonaisuutta olevasta suorituksesta vaan useista osasuorituksista koostuvasta kokonaisuudesta ja kun kuluttaja maksaa kokonaisuudesta aikaan suhteutettuna, vaikka osasuoritukset suoritetaan vaihtelevin aikavälein?

Onko direktiivin 2011/83 14 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että kuluttajan maksettava ”määrä, joka on suhteessa saatuun suoritukseen siihen ajankohtaan asti, jona kuluttaja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle peruuttamisoikeuden käytöstä, kun vertauskohtana on sopimukseen sisältyvät suoritukset kokonaisuudessaan”, on laskettava puhtaasti aikaan suhteutettuna myös siinä tapauksessa, että (osa)suoritus sinänsä suoritetaan yhtäjaksoisesti mutta siitä koituu sopimuskauden alussa suurempi tai pienempi hyöty kuluttajalle?

Onko direktiivin 2011/83 2 artiklan 11 alakohtaa ja 20.5.2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/7702 2 artiklan 1 alakohtaa tulkittava siten, että direktiivin 2011/83 2 artiklan 11 alakohdassa ja direktiivin 2019/770 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”digitaalisena sisältönä” voidaan pitää myös sellaisia tiedostoja, jotka asetetaan saataville etupäässä direktiivin 2019/770 2 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettuna digitaalisena palveluna tarjotun kokonaisuuden osasuorituksena, ja elinkeinonharjoittaja näin ollen voisi direktiivin 2011/83 16 artiklan m alakohdan mukaan saada kuluttajan peruuttamisoikeuden lakkaamaan osasuorituksen osalta, mutta kuluttaja voisi, mikäli peruuttamisoikeus ei ole lakannut, peruuttaa sopimuksen kokonaisuudessaan, jolloin kuluttajalla ei olisi direktiivin 2011/83 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla velvollisuutta maksaa korvausta kyseisestä osasuorituksesta?

Onko direktiivin 2011/83 14 artiklan 3 kohtaa direktiivin 2011/83 johdanto-osan 50 perustelukappale huomioon ottaen tulkittava siten, että palvelusta sopimuksen mukaan maksettava kokonaishinta on direktiivin 2011/83 14 artiklan 3 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitetulla tavalla ”kohtuuton”, jos se on merkittävästi korkeampi kuin kokonaishinta, josta sama elinkeinonharjoittaja on sopinut toisen kuluttajan kanssa palvelusta, joka on sisällöltään sama, jonka sopimuskausi on sama ja johon liittyvät muut ehdot ovat samat?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL L 304, s. 64).

2 Tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista 20.5.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/770 (EUVL 2019, L 136,, s. 1).