Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 30. augusta 2019 – EU/PE Digital GmbH

(vec C-641/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EU

Žalovaná: PE Digital GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 14 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/83 z 25. októbra 20111 s prihliadnutím na odôvodnenie 50 smernice 2011/83 vykladať v tom zmysle, že „suma úmerná rozsahu poskytnutého plnenia do chvíle, keď [spotrebiteľ] obchodníka informoval o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy“, a ktorú ma spotrebiteľ zaplatiť v prípade zmluvy, podľa obsahu ktorej sa neposkytuje jedno jediné plnenie, ale zložené plnenie pozostávajúce z viacerých čiastočných plnení, sa má vypočítať časovo proporcionálne, ak spotrebiteľ síce za zložené plnenie časovo proporcionálne zaplatil, ale čiastočné plnenia boli poskytnuté rôzne rýchlo?

2.    Má sa článok 14 ods. 3 smernice 2011/83 vykladať v tom zmysle, že „suma úmerná rozsahu poskytnutého plnenia do chvíle, keď [spotrebiteľ] obchodníka informoval o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy“, a ktorú má spotrebiteľ zaplatiť, sa má vypočítať len časovo proporcionálne aj vtedy, ak sa (čiastočné) plnenie poskytuje síce priebežne, ale na začiatku obdobia platnosti zmluvy má pre spotrebiteľa vyššiu alebo nižšiu hodnotu?

3.    Má sa článok 2 bod 11 smernice 2011/83 a článok 2 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 20192 vykladať v tom zmysle, že „digitálny obsah“ v zmysle článku 2 bodu 11 smernice 2011/83 a článku 2 bodu 1 smernice 2019/770 môžu predstavovať aj také súbory, ktoré sa poskytnú ako čiastočné plnenie v rámci zloženého plnenia poskytnutého najmä ako „digitálna služba“ v zmysle článku 2 bodu 2 smernice 2019/770, s tým následkom, že obchodník by pri čiastočnom plnení mohol podľa článku 16 písm. m) smernice 2011/83 uplatniť zánik práva na odstúpenie od zmluvy, ale spotrebiteľ by v prípade, že by sa to obchodníkovi nepodarilo, mohol od zmluvy odstúpiť úplne a na základe článku 14 ods. 4 písm. b) bodu ii) smernice 2011/83 by za toto čiastočné plnenie nemusel zaplatiť kompenzáciu?

4.    Má sa článok 14 ods. 3 smernice 2011/83 s prihliadnutím na odôvodnenie 50 smernice 2011/83 vykladať v tom zmysle, že celková cena dohodnutá v zmluve za službu v zmysle článku 14 ods. 3 tretej vety smernice 2011/83 je „nadhodnotená“, ak je značne vyššia ako celková cena dohodnutá za obsahovo identickú službu od toho istého obchodníka za rovnaké obdobie platnosti zmluvy a navyše aj za tých istých podmienok s iným spotrebiteľom?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 2019, s. 1).