Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshofs (Австрия), постъпило на 22 октомври 2019 г. — Bartosch Airport Supply Services

(Дело C-772/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Ответник: Zollamt Wien

Преюдициален въпрос

Следва ли позиция 8705 от Комбинираната номенклатура1 да се тълкува в смисъл, че в тази позиция се класират автомобилни превозни средства без теглич, оборудвани с лебедка за теглене с ремък за закрепване за теглене на самолети и с електрохидравлично подемно устройство за бутане на самолети?

____________

1  Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3).