Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 22.10.2019 – Bartosch Airport Supply Services GmbH v. Zollamt Wien

(asia C-772/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Vastapuolena oleva viranomainen: Zollamt Wien

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhdistetyn nimikkeistön1 nimikettä 8705 tulkittava siten, että kyseiseen nimikkeeseen kuuluvat moottoriajoneuvot, joissa ei ole vetotankoa ja joissa on vintturi, joka on varustettu hihnavetolaitteella lentokoneiden vetämistä varten ja sähköhydraulisella nostolaitteella lentokoneiden työntämistä varten?

____________

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL 1987, L 256, s. 1).