Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. oktobrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bartosch Airport Supply Services

(Lieta C-772/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzēja: Bartosch Airport Supply Services

Atbildētāja: Zollamt Wien

Prejudiciālais jautājums

Vai kombinētās nomenklatūras 1 pozīcija 8705 ir jāinterpretē tādējādi, ka ar buksēšanas stieņa iekārtu neaprīkoti mehāniskie transportlīdzekļi ar lidmašīnu vilkšanai paredzētu vinču ar siksnas spriegotāju, kā arī to lidmašīnu stumšanai paredzētu elektrohidraulisku pacēlāju ietilpst šajā pozīcijā?

____________

1 I pielikums Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 1987, L 256, 1. lpp.),