Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 22 października 2019 r. – Bartosch Airport Supply Services

(Sprawa C-772/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Strona pozwana: Zollamt Wien

Pytania prejudycjalne

Czy pozycję 8705 Nomenklatury Scalonej1 należy interpretować w ten sposób, że w zakres tej pozycji wchodzą pojazdy samochodowe bez dyszla z wciągarką holowniczą z taśmowym urządzeniem ciągnącym i elektrohydraulicznym urządzeniem podnoszącym do pchania samolotów?

____________

1 Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. 1987, L 256, s. 1).