Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 22. októbra 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(vec C-772/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Žalovaný: Zollamt Wien

Prejudiciálna otázka

Má sa položka 8705 kombinovanej nomenklatúry1 vykladať v tom zmysle, že beztyčové motorové vozidlá s ťažným navijakom s lanovým ťažným zariadením na ťahanie a elektrohydraulickým zdvíhacím zariadením na tlačenie lietadiel spadajú pod túto položku?

____________

1 Príloha I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382).