Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 22. oktobra 2019 – Bartosch Airport Supply Services GmbH/Zollamt Wien

(Zadeva C-772/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revidentka: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Nasprotna stranka: Zollamt Wien

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba tarifno številko 8705 kombinirane nomenklature1 razlagati tako, da pod to tarifno številko spadajo motorna vozila brez vlečnega droga z vitlom z vlečnim trakom za vlečenje in elektrohidravličnim dvigalom za potiskanje letal?

____________

1     Priloga I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 1987, L 256, str. 1).