Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 22 oktober 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(Mål C-772/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Bartosch Airport Supply Services

Motpart: Zollamt Wien

Tolkningsfråga

Ska nr 8705 i Kombinerade nomenklaturen1 tolkas så, att det omfattar motorfordon utan dragstång med en dragvinsch med remanordning för att bogsera flygplan och en elektrohydraulisk lyftanordning för att skjuta dessa?

____________

1 Bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1).