Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2019 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (prvního, rozšířeného senátu) vydanému dne 10. září 2019 ve věci T-883/16, Polská republika v. Evropská komise

(Věc C-848/19 P)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Spolková republika Německo (zástupci: J. Möller, D. Klebs, ve spolupráci s H. Hallerem, T. Heitlingem, L. Reiser a V. Vacha, advokáty)

Další účastnice řízení: Polská republika, Evropská komise, Lotyšská republika a Litevská republika

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2019 ve věci T-883/16;

vrátil věc T-883/16 Tribunálu Evropské unie.

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku uvádí navrhovatelka pět důvodů:

První důvod kasačního opravného prostředku: Zásada energetické solidarity není právním kritériem, pro výkonné orgány z ní nevyplývají žádné povinnosti jednat

Zásada energetické solidarity uvedená v článku 194 SFEU představuje jako obecná vůdčí zásada čistě politický pojem a ne právní kritérium.

Ze zásady energetické solidarity uvedené v primárním právu nemohou pro Unii nebo pro členské státy vyplývat žádná konkrétní práva a povinnosti. Z této abstraktní vůdčí zásady zejména nemohou pro výkonné orgány vyplývat žádné povinnosti, jako například povinnosti přezkumu pro Evropskou komisi v rámci přijímání jejích rozhodnutí.

Z důvodu abstraktní povahy a neurčitosti není pojem energetické solidarity soudně vymahatelný.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Zásada energetické solidarity nebyla v projednávané věci použitelná

Zásada energetické solidarity představuje čistě nouzový mechanismus, který se použije pouze ve výjimečných případech a jen za striktních podmínek, a který není nutno zohlednit při každém rozhodnutí Evropské komise.

Podmínky pro použití nouzového mechanismu v případě rozhodnutí Evropské komise 2016 C(2016)6950 nejsou splněny.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Evropská komise zohlednila zásadu energetické solidarity

Pokud se zásada energetické solidarity na předmětné rozhodnutí Evropské komise 2016 C(2016)6950 vůbec použije (quod non), Evropská komise tuto zásadu při přijímání rozhodnutí zohlednila:

Evropská komise při přijímání rozhodnutí zohlednila dopady jak na polský, tak i celkově na evropský trh s plynem.

Při přezkumu podmínek čl. 36 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/73/ES bylo nutno dbát jen na dodržení bezpečnosti dodávek, která je výrazem zásady energetické solidarity.

Bezpečnost dodávek do Polska nebyla a není ohrožena.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Zásadu energetické solidarity nebylo nutno v rozhodnutí výslovně uvést

V rozhodnutí 2016 C(2016)6950, které je předmětem sporu, nebylo nutno explicitně uvést veškeré důvody Evropské komise pro rozhodnutí. Neexistují žádná pravidla upravující postup, v jakém rozsahu je evropská veřejná správa povinna svá rozhodnutí odůvodnit.

Odůvodnění správně právních opatření musí uvádět pouze účel sledovaný tímto opatřením, nemusí ale uvádět veškeré skutkové a právně relevantní aspekty.

Legalita rozhodnutí Evropské komise nemůže záviset na tom, zda jsou v rozhodnutí uvedeny určité pojmy.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: Rozhodnutí 2016 C(2016)6950, které je předmětem sporu, není možné zrušit pouze z důvodu údajné formální chyby

I pokud by rozhodnutí 2016 C(2016)6950, které je předmětem sporu, bylo formálně protiprávní (quod non), nevedlo by to k zrušení tohoto rozhodnutí, neboť hmotně právně správná rozhodnutí nemají být podle čl. 263 druhého pododstavce SFEU v zásadě rušena jen z důvodu případné formální chyby.

____________