Language of document :

Saksamaa Liitvabariigi 20. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene laiendatud koda) 10. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-883/16: Poola Vabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-848/19 P)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: J. Möller, D. Klebs, keda abistasid advokaadid H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, V. Vacha)

Teised menetlusosalised: Poola Vabariik, Euroopa Komisjon, Läti Vabariik ja Leedu Vabariik

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 10. septembri 2019. aasta otsus kohtuasjas T-883/16;

saata kohtuasi T-883/16 Euroopa Kohtule tagasi;

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant viis väidet:

1. Esimene väide: energiasolidaarsuse põhimõte ei ole õiguslik kriteerium ja sellest ei tulene täitevvõimule kohustust tegutseda

ELTL artikli 194 kohane energiasolidaarsuse põhimõte on üldise juhtpõhimõttena puhtalt poliitiline mõiste ja see ei ole õiguslik kriteerium.

Esmasest õigusest tulenevast energiasolidaarsuse põhimõttest ei saa liidule ja/liikmesriikidele tekkida konkreetseid õigusi ja kohustusi. Täpsemalt, sellest abstraktsest juhtpõhimõttest ei tulene täitevõimule sellist kohustust nagu Euroopa Komisjoni otsuste tegemisel kontrolli läbiviimise kohustus.

Energiasolidaarsuse põhimõtte abstraktsuse ja määratlematuse tõttu ei saa selle järgimise suhtes teostada kohtulikku järelevalvet.

2. Teine väide: energiasolidaarsuse põhimõte ei olnud kõnealuses asjas kohaldatav

Energiasolidaarsuse põhimõtte puhul on tegemist puhtalt eriolukorra mehhanismiga, mida kohaldatakse üksnes erandjuhtudel ja seda ei pea iga Euroopa Komisjoni otsuse puhul arvesse võtma.

Eriolukorra mehhanismi kohaldamise eeldusi Euroopa Komisjoni vaidlusaluse otsuse 2016 C(2016)6950 puhul ei esinenud.

3. Kolmas väide: Euroopa Komisjon järgis energiasolidaarsuse põhimõtet

Kui energiasolidaarsuse põhimõtet siiski kohaldatakse Euroopa Komisjoni vaidlusaluse otsuse 2016 C(2016)6950 suhtes, siis tuleb asuda seisukohale, et Euroopa Komisjon on seda põhimõtet järginud:

Euroopa Komisjon võttis otsuse tegemisel arvesse nii Poola kui ka Euroopa gaasiturule ilmnevat mõju.

Direktiivi 2009/73/EÜ artikli 36 lõike 1 punktis a nimetatud eelduste kontrollimisel tuli arvesse võtta üksnes energiasolidaarsuse põhimõttest tuleneva varustuskindluse tagamine.

Poola varustuskindlus oli tagatud ning see ei ole ohus.

4. Neljas väide: energiasolidaarsuse põhimõttele ei olnud vaidlusaluses otsuses vaja otsesõnu viidata

Euroopa Komisjoni otsuses 2016 C(2016)6950 ei olnud otsesõnu vaja välja tuua kõiki põhjendusi. Menetlusõiguses ei ole sätestatud, millises ulatuses peab Euroopa haldusorgan oma otsuseid põhjendama.

Haldusmeetmete põhjendamisel tuleb üksnes esile tuua meetme eesmärk, kuid mitte kõiki asjaomaseid faktilisi ja õiguslikke kaalutlusi.

Euroopa Komisjoni otsuste õiguspärasust ei saa seada sõltuvusse sellest, kas sellest esinevad konkreetsed mõisted.

5. Viies väide: vaidlusalust otsust 2016 C(2016)6950 ei saa tühistada üksnes vormivigade tõttu

Isegi kui vaidlusalune otsus 2016 C(2016)6950 oleks õigusvastane vormiliste vigade tõttu (quod non), ei saa see kaasa tuua selle otsuse tühistamist, kuna põhimõtteliselt ei saa materiaalselt õiguspärased otsuseid ELTL artikli 263 lõike 2 alusel tühistada üksnes mõne võimaliku vormivea tõttu.

____________