Language of document :

Recurs introdus la 20 noiembrie 2019 de Republica Federală Germania împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 10 septembrie 2019 în cauza T-883/16, Republica Polonă/Comisia Europeană

(Cauza C-848/19 P)

Limba de procedură: polona

Părțile

Recurentă: Republica Federală Germania (reprezentanți: J. Möller, D. Klebs, asistat de H. Haller, avocat, T. Heitling, avocat, L. Reiser, avocată, V. Vacha, avocată)

Celelalte părți din procedură: Republica Polonă, Comisia Europeană, Republica Letonia și Republica Lituania

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 10 septembrie 2019, cauza T-883/16;

trimiterea cauzei T-883/16 spre rejudecare la Tribunalul Uniunii Europene;

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă cinci motive:

Primul motiv de recurs: principiul solidarității energetice nu constituie un criteriu juridic și din acesta nu derivă obligații pentru organele executive de a acționa

Principiul solidarității energetice prevăzut la articolul 194 TFUE este, ca principiu director general, numai un concept cu caracter politic și nu constituie un criteriu juridic.

Din principiul de drept primar al solidarității energetice nu pot deriva drepturi și obligații concrete pentru Uniune și/sau pentru Uniune și/sau pentru statele membre. În special, din acest principiu director abstract nu rezultă drepturi pentru organele executive, precum, de exemplu, obligații de control pentru Comisia Europeană în cadrul activității sale decizionale.

Având în vedere caracterul său abstract și nedeterminabil, conceptul de solidaritate energetică nu poate fi acționat în justiție.

Al doilea motiv de recurs: principiul solidarității energetice nu era aplicabil în prezenta cauză

Principiul solidarității energetice constituie un simplu mecanism de urgență, care se aplică exclusiv în cazuri excepționale și numai în condiții stricte, și nu este luat întotdeauna în considerare în fiecare decizie a Comisiei Europene.

Nu sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea mecanismului de urgență în privința Deciziei atacate C(2016)6950 din 2016 a Comisiei Europene.

Al treilea motiv de recurs: Comisia Europeană a luat în considerare principiul solidarității energetice

În limitele în care principiul solidarității energetice este totuși aplicabil (quod non) Deciziei atacate C(2016)6950 din 2016 a Comisiei Europene, Comisia Europeană a luat în considerare acest principiu cu ocazia adoptării deciziei:

La adoptarea deciziei Comisia Europeană a luat în considerare efectele globale atât asupra pieței poloneze a gazului, cât și asupra celei europene.

În examinarea condițiilor de la articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/73/CE numai respectarea siguranței alimentării cu energie era considerată ca derivând din principiul solidarității energetice.

Siguranța alimentării cu energie a Poloniei nu era și nu este pusă în pericol.

Al patrulea motiv de recurs: nu era necesară menționarea în mod expres în decizie a principiului solidarității energetice

Nu trebuiau menționate în mod explicit toate motivele în susținerea Deciziei atacate C(2016)6950 din 2016 a Comisiei Europene. Nu există norme cu caracter procedural referitoare la măsura în care administrația europeană trebuie să își motiveze decizia.

Motivarea măsurii administrative trebuie să indice numai obiectivul urmărit de măsura respectivă, iar nu să definească toate aspectele de fapt și de drept relevante.

Legitimitatea deciziilor Comisiei Europene nu poate depinde de împrejurarea că anumite concepte sunt cuprinse în acestea.

Al cincilea motiv de recurs: Decizia atacată C(2016)6950 din 2016 nu poate fi anulată numai pentru o pretinsă eroare de formă

Chiar și în cazul în care Decizia atacată C(2016)6950 din 2016 ar fi fost în mod formal nelegitimă (quod non), acest lucru nu ar fi determinat anularea deciziei, în măsura în care decizii care sunt corecte din punct de vedere material nu sunt anulate în sensul articolului 263 alineatul (2) TFUE exclusiv din cauza unor erori de formă.

____________